حسین همدانیان: نفرین‌نامه مینا

نفرین‌نامهٔ مینا
شعر و آهنگ: حسین همدانیان

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!