جمشید علیمراد: در آسمان عشق من (گروه اعجوبه‌ها)

در آسمان عشق من
شعر: هوشنگ شهابی
خواننده: جمشید علیمراد
گروه اعجوبه‌ها

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *