ماشیا: امروز روز فراره

امروز روز فراره
شعر: سعید دبیری
آهنگ: آرمیک
خواننده: ماشیا