ضیاء: به قربون دخترها

به قربون دخترها
خواننده: ضیاء

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!