پرویز معینی: دختر خاله

دختر خاله
شعر: ؟؟
آهنگ: فیروز حاملی
خواننده: پرویز معینی

نام افراد «فامیل» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *

error: Content is protected !!