پوران: می‌روی تو از این ره

می‌روی تو از این ره
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: پوران