ژرژ: امشب

امشب
شعر: شماعی‌زاده
آهنگ: اصلانی
خواننده: ژرژ