گلپایگانی:‌ بازگشت (طور سینا)

گلپایگانی بازگشت

بازگشت (طور سینا)
شعر: معینی کرمانشاهی
تار: فرهنگ شریف
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی

بازگشتم امشب از میخانه اما مستِ ‌مست
سر درونِ سینه و تنهایِ ‌تنها مستِ ‌مست

در میان‌ کوچه‌ها افتان و خیزان چون‌ نسیـم
جامه‌ وارون‌ کرده و‌ شیدای ‌شیدا، مستِ ‌مست

با سری از باده‌ی آتش بپـا کُن گرمِ‌ گرم
با دلی دیوانه و رســوایِ‌ رســوا مستِ‌ مست

همچو طوطی در پـسِ‌ آئینه‌ی‌دل قصه‌گو
چون‌ کلیم از اشتیــاق‌ طور سینا مستِ‌ مست

با همه شبگردی و دیوانگی از شور عشق
بازگشتم امشب از میخانه اما مستِ ‌مست

*‌ *َ *
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

error: Content is protected !!