ایرج: آقا دایی (ترانه فیلم)

آقا دایی
شعر و آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: جهان پهلوان

نام افراد «فامیل» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *

error: Content is protected !!