ایرج: آقا جیگری (ترانه فیلم)

آقا جیگری
شعر: رضا شمسا
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: ایرج
ترانه فیلم:‌ مردان روزگار

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!