پوران: کلبه‌ی عشق

کلبه‌‌ی عشق
شعر: [هدایت‌الله] نیر سینا
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: پوران شاهپوری