ناصر مسعودی: قسم (برگ سبز)

قسم
شعر: اطهری کرمانی
ویلون: حسین صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!