حسین همدانیان: گردو فروش

گردو فروش
شعر و آهنگ: حسین همدانیان
خواننده: حسین همدانیان

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!