ایرج: سپیده‌دم

سپیده‌دم
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: ایرج

در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!