ناصر مسعودی: مستی عاشق

مستی عاشق
شعر: تیمور گورگین
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!