ضیاء: تویست می‌رقصی با من!؟

تویست می‌رقصی با من!؟
شعر و آهنگ: ضیاء
خواننده: ضیاء

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!