حسن شجاعی: قسمت

قسمت
شعر: علی ناصری
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: حسن شجاعی