ایرج: تقی جون! (ترانه فیلم)

تقی جون!
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: [همایون] خرم
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: دنیای پر امید

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

نام‌ پسران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!