شرح حال نیما یوشیج به قلم خودش!

شرح‌حال نیمابوشیج بقلم خودش
در شماره فردا صبح آژنگ نیمایوشیج شرح حال خود را نوشته است.

آگهی انتشار روزنامه‌ی «آژنگ»، در روزنامه‌ی «اطلاعات» یکشنبه، پنجم دی‌ماه ۱۳۳۳

* * *
آثار «نیما یوشیج» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!