شرح حال نیمایوشیج به قلم خودش!

شرح‌حال نیمابوشیج بقلم خودش
در شماره فردا صبح آژنگ نیمایوشیج شرح حال خود را نوشته است.

آگهی انتشار روزنامه‌ی «آژنگ»، در روزنامه‌ی «اطلاعات» یکشنبه، پنجم دی‌ماه ۱۳۳۳

در باره «نیما یوشیج» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone