«آفتاب‌های همیشه»: شاملو در آینه‌ی صدای آیدا

از بهمن ماه ۱۳۴۲ که احمد شاملو «آیدا در آینه» را سرود تا مرداد ماه سال ۱۳۸۹ که آیدا بخشی از آن را با صدای خود خواند چهل و شش ـ هفت سالی (بگو نزدیک به نیم قرن) گذشته است و حالا این «شاملو»ست که در آینۀ صدای «آیدا» تکرار می‌شود.

مجموعۀ «آفتاب‌های همیشه»، بخش‌هایی‌ست از ترجمه و سروده‌های احمد شاملو که به گزینش و با صدای آیدا دکلمه شده است. مجموعه‌ای که از حسن اتفاق ناشر آن هم «آوا خورشید» نام دارد و محمدرضا اصغری و سعید سالاری‌منش ساختن آهنگ و فضاسازی و طراحی صدایش را انجام داده‌اند.

آیدا در دکلمۀ اشعار، نه تمام سروده را، که در بعضی فقط خط و فرازی از آن را خوانده است. از ده قطعه‌ای که در این مجموعه آمده، نمونه‌هایی را می‌شنوید که آهنگ‌هایش را هم راوی این حکایت کوتاه کرده است.

در تاریکی چشمانت را جستم
در تاریکی چشم‌هایت را یافتم
و شبم پرستاره شد.
. . .
. . .
از سرودۀ: سرچشمه
برگرفته از دفتر: «هوای تازه»

* * *

میان آفتاب‌های همیشه
زیبائی تو
لنگری‌ست
.  . .
. .  .
نگاهت
شکست ستمگری‌ست
. . .
. . .
و چشمانت با من گفتند
که فردا
روز دیگری‌ست
. . .
. . .

از سرودۀ: شبانه
برگرفته از دفتر: «آیدا در آینه»

* * *

کیستی که من
این‌گونه
به اعتماد
نام خود را
با تو می‌گویم
کلید خانه‌ام را
در دستت می‌گذارم
نان شادی‌هایم را
با تو قسمت می‌کنم
به کنارت می‌نشینم و
بر زانوی تو
این‌چنین آرام
به خواب می‌روم؟
. . .
. . .
کیستی که من
این‌گونه
به جد
در دیار رویاهای خویش
با تو درنگ می‌کنم؟

سرود آشنایی
برگرفته از دفتر: «آیدا در آینه»

* * *

تو کجایی؟
در گستره‌ی بی‌مرز این جهان
تو کجایی؟
من در دوردست‌ترین جای جهان ایستاده‌ام
کنار تو

تو کجایی؟
در گسترۀ ناپاک این جهان
تو کجایی؟

من در پاک‌ترین مقام جهان ایستاده‌ام
بر سبزه‌شور این رود بزرگ که می‌سراید
برای تو

ترانۀ کوچک
برگرفته از دفتر: «ترانه‌های کوچک غربت»

* * *

یله
بر نازکای چمن
رها شده باشی
پا در خنکای شوخ چشمه‌ئی،
و زنجره
زنجیرۀ بلورین صدایش را ببافد.

در تجرد شب
واپسین وحشت جانت
ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد
غم سنگینت
تلخی ساقۀ علفی که به دندان می‌فشری.

همچون حبابی ناپایدار
تصویر کامل گنبد آسمان باشی
و روئینه
به جادوئی که اسفندیار.

مسیر سوزان شهابی
خط رحیل به چشمت زند،
و در ایمن‌تر کنج گمانت
به خیال سست یکی تلنگر
آبگینۀ عمرت
خاموش
درهم شکند.

از سرودۀ: شبانه
برگرفته از دفتر: «دشته در دیس»

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!