ویگن: ساری گلین ۲ (فارسی)

ساری گلین ۲ (فارسی)
شعر: جمشید ارجمند
تنظیم آهنگ: جواد معروفی
خواننده: ویگن
گلهای صحرایی شماره ۵۰

دامن‌کشان، ساقی می‌خواران، از کنار یاران، مست و گیسو افشان می‌گریزد
در جام می از شرنگِ دوری، از غم مهجوری، چون شرابی جوشان مِی بریزد

دارم قلبی لرزان به رهش، دیده شد نگران
دامن‌کشان، ساقی می‌خواران، از کنار یاران، مست و گیسو افشان می‌گریزد
دارم چشمی گریان به رهش، روز و شب بشمارم تا بیاید

آزرده‌ دل از جفای یاری، بی‌وفا دلداری، ماه افسونکاری، شب نخفتم
با یادش تا دامن از کف دادم، شد جهان از یادم، راز عشقش را در دل نهفتم
از چشمانش ریزد به دلم شور عشق و امید
دامن از کف دادم، شد جهان از یادم، راز عشقش در دل تا نهفتم
دارم چشمی گریان به رهش، روز و شب بشمارم تا بیاید

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!