علی نظری: بعد از من

بعد از من
شعر: رضا جنتی‌عطایی
آهنگ: رضا جنتی‌عطایی
خواننده: علی نظری

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *