تاجیک ـ آفت: کولی فالگیر

کولی فالگیر
شعر: هاشم محجوب
آهنگ: رشید مرادی
خوانندگان: تاجیک و آفت

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!