ضیاء: ماهیگیر

ماهیگیر
شعر: اسفندیار پر نور
آهنگ: آرمیک
خواننده: ماهیگیر

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!