بلا الوندی: فاطی جون! (ترانه فیلم)

فاطی جون
شعر: [امان منطقی]
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: بلا الوندی
ترانه فیلم: بابا نان داد

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!