بتی: عزیزم

عزیزم
شعر: سعید دبیری
تنظیم آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: بتی

تاریخچهٔ اولین ترانهٔ خوانندگان ایرانی

* * *