تاجیک: بحر خزر

بحر خزر
شعر: ؟
آهنگ: [کاظم] رزازان
خواننده: [امان‌الله] تاجیک

نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌های ایرانی

* * *