پوران: گوهر شبچراغ

گوهر شبچراغ
شعر: [ایرج] جنتی‌عطایی
آهنگ: [پرویز] غیاثیان
خواننده: پوران شاپوری