پوران: شعله خشم

شعله خشم
شعر: کریم فکور
آهنگ: محلی
خواننده: پوران شاپوری