ترانه‌های فیلم «پنجره» (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «پنجره»
سوسن ـ تاجیک ـ عماد رام
(المپیک)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
سوسن ـ بخواهی نخواهی همینه
تاجیک ـ سوسن کی میایی
عماد رام ـ پنجره

* * *

error: Content is protected !!