ایرج: غزل‌خوانی (۱)

غزل‌خوانی‌های ایرج (۱)
میوه‌فروش، بنا، عطار
اشعار: مهدی سهیلی

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *