سیما بینا: گل زرد

گل زرد
شعر: محلی
آهنگ: ؟
خواننده: سیما بینا