ضیاء: یک روز قهر یک روز آشتی

یک روز قهر یک روز آشتی
شعر: سعید دبیری
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: ضیاء

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!