مهستی: چرا چرا (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «ببر مازندران» [+]
(رویال)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رویا: خوشه سرخ ارغوان

* * *