ایرج ـ بهشته: چرخ عشق ـ یار نیمه راه (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «دنیای پول»
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها را در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
ایرج: چرخ عشق
بهشته: یار نیمه راه

* * *

error: Content is protected !!