عهدیه: کیمیای محبت (جلد صفحه)

ترانه فیلم «؟»
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عهدیه ـ کیمیای محبت

* * *