عهدیه: گفتم عاشق نمیشم اما (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «جوانی هم عالمی دارد»
(آهنگ روز)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عهدیه: گفتم عاشق نمیشم، اما . . .
عارف ـ عهدیه: جوانی هم عالمی دارد

* *‌ *

error: Content is protected !!