رامش:‌ چی بگم (جلد صفحه)

رامش چی بگمچی بگم
رامش
(انوشیروان)