عهدیه: عشق خانمانسوز ـ بر آسمان نوشته (جلد صفحه)

عهدیه عشق خانمانسوز

عشق خانمانسوز ـ بر آسمان نوشته
عهدیه ـ مهستی
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عهدیه ـ عشق خانمانسوز
مهستی ـ بر آسمان نوشته

* * *

error: Content is protected !!