قاسم جبلی: پروانه

پروانه
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!