زندگی و آثار «ابوالحسن صبا» (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار ابوالحسن صبا
صدای: فیروزه امیرمعز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۲

فایل شنیداری ـ بخش اول (دانلود)

فایل شنیداری ـ بخش دوم (دانلود)

* * *