زندگی و آثار «ابوالحسن صبا» (شنیداری)

زندگی و آثار ابوالحسن صبا
نقاشی: فرشید مثقالی
صدای: فیروزه امیرمعز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

فایل شنیداری ـ بخش اول (دانلود)

فایل شنیداری ـ بخش دوم (دانلود)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone