زندگی و آثار «یوهان سباستیان باخ» (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار باخ

یوهان سباستین باخ
نوشته: ژاک پرادر
ترجمه: خسرو سمیعی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

با صدای: مظفر مقدم

فایل شنیداری (دانلود)

زندگی و آثار یوهان سباستیان باخ

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *