هوشنگ ابتهاج: شعرهای سعدی (کانون پرورش فکری)

هوشنگ ابتهاج شعرهای سعدی

شعرهای سعدی
با صدا و به روایت هوشنگ ابتهاج
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

هوشنگ ابتهاج شعرهای سعدی

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد
. . .
قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران
اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد

* * *

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ،‌ گریه خیزد روز وداع یاران
. . .
چندت کُنم حکایت، شرح این قدر کفایت
باقی نمی‌توان گفت، الا به غمگساران

* * *

یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم
گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم
. . .
مگوی: سعدی از این درد جان نخواهد بُرد.
بگو کجا برم آن جان که از غمت ببرم

* * *

ای ساربان آهسته رو، کارام جانم می‌رود
وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود
. . .
«سعدی» فغان از دست ما لایق نبود، ای بی‌وفا
طاقت نمی‌آرم جفا، کار از فغانم می‌رود

* * *

خوشتر از دوران عشق، ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست
. . .
سعدیا، چون بُت شکستی خود مباش
خودپرستی کمتر از اصنام نیست

* * *

آمدی وه که چه مُشتاق و پریشان بودم
تا برفتی ز برم، صورت بی جان بودم
. . .
سعدی از جور فراقت همه روز این می‌گفت:
عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
یادنامه‌ی «هوشنگ ابتهاج» (سایه)

* * *

error: Content is protected !!