گوگوش: سنگ صبور ـ چرا چرا (جلد صفحه)

گوگوش چرا چرا سنگ صبور

سنگ صبور ـ چرا چرا [+]
گوگوش ـ امیر رسایی
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ سنگ صبور
گوگوش، امیر رسایی: چرا چرا

* * *

error: Content is protected !!