مهتاب: گریه کردم ـ گل گفتی گل شنیدی (جلد صفحه)

گریه کردم ـ گل گفتی گل شنیدی
مهتاب
(مونوگرام)