گوگوش: گریه کن ـ بیا که آرزوم همینه (جلد صفحه)

گریه کن ـ بیا که آرزوم همینه
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ گریه کن
گوگوش ـ بیا که آرزوم همینه

* * *
حکایت ترانه «قلب من گریه کن» (پوری بنایی ـ گوگوش)

* * *

error: Content is protected !!