گوگوش: قصه بره و گرگ ـ سکه خورشید (جلد صفحه)

قصه بره و گرگ ـ سکه خورشید
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ قصه بره و گرگ
گوگوش ـ سکه خورشید

* * *

error: Content is protected !!