گوگوش: وقتی می‌خندی ـ دریای انتظار (جلد صفحه)

وقتی می‌خندی ـ دریای انتظار
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ وقتی می‌خندی
گوگوش ـ دریای انتظار

* * *

error: Content is protected !!