عارف: گناهت را نمی‌بخشم ـ بوم بوم (جلد صفحه)

گناهت را نمی‌بخشم ـ بوم بام
عارف
(مونوگرام)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ گناهت را نمی‌بخشم
عارف ـ بوم بام

* * *

error: Content is protected !!