رامش: چه میشه گفت به این دل دیوونه ـ دست روی دست گذاشتن (جلد صفحه)

چه میشه گفت به این دل دیوونه ـ دست روی دست گذاشتن
رامش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رامش ـ چه میشه گفت به این دل دیوونه
رامش ـ دست روی دست گذاشتن

*‌ * *

error: Content is protected !!